Skip to main content

Algemene voorwaarden

» Klik hier om de voorwaarden als PDF bestand te downloaden «

Gedeponeerd bij de KvK  te ‘s-Hertogenbosch onder nr. 17112574

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.  Tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen  zijn  deze  algemene  verkoop-,  leverings-  en
betalingsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Cosmea
Naturelle v.o.f., onafhankelijk van de herkomst der geleverde zaken of diensten.

1.2.  De koper/opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verder genoemd: de koper.

1.3.  Algemene voorwaarden van de koper gelden uitsluitend indien Cosmea Naturelle v.o.f. deze
schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.  Alle  van  Cosmea  Naturelle  v.o.f.  uitgaande  aanbiedingen  en  offertes  zijn  vrijblijvend,  tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.  De inhoud van catalogi, folders, drukwerken enz., prijslijsten en bijlagen bij offertes bindt Cosmea
Naturelle v.o.f. niet tenzij in de orderbevestiging daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

Artikel 3: Overeenkomst

3.1.  Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Cosmea Naturelle v.o.f. een opdracht schriftelijk
heeft aanvaard. Een opdracht is aanvaard indien Cosmea Naturelle v.o.f. deze schriftelijk heeft
bevestigd, dan wel indien Cosmea Naturelle v.o.f. uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2.  Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Cosmea Naturelle v.o.f.
alleen dan indien Cosmea Naturelle v.o.f. deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.3.  Indien  de  inhoud  van  de  offerte  en  de  inhoud  van  de  orderbevestiging  niet  met  elkaar  in
overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1.  Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Cosmea Naturelle v.o.f.:
–  gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
–  exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

4.2. Cosmea Naturelle v.o.f. is gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijs
met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, indien na
de  datum  van  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst  de  grondstoffen,  hulpmiddelen,
verpakkingsmaterialen,  vrachttarieven,  lonen,  sociale  lasten,  belastingen,  rechten,  retributies  of
verzekeringspremies  verhogingen  ondergaan,  dan  wel  in  geval  van  wijziging  van  valuta  of
wisselkoersen alsmede invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten, onverschillig
of zij aan Cosmea Naturelle v.o.f. dan wel aan haar leveranciers of aan derden worden opgelegd. Bij
een verhoging van de prijs als bedoeld in artikel 4.1 binnen drie maanden na de datum van de
overeenkomst is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels schriftelijke mededeling
binnen acht dagen na schriftelijke bevestiging van de prijsverhoging zijdens Cosmea Naturelle v.o.f.
Indien de koper van dit recht tot ontbinding geen gebruik maakt  is koper gehouden de op grond van
bovengenoemde omstandigheden verhoogde prijs aan Cosmea Naturelle v.o.f. te betalen.

 

Artikel 5: Levertijd

5.1.  De levertijd gaat in nadat de opdracht door Cosmea Naturelle v.o.f. schriftelijk is bevestigd. De
opgegeven leveringstijden gelden bij wijze van benadering.

5.2.  Overschrijding  van  de  levertijd  geeft  de  koper  geen  recht  op  schadevergoeding  tenzij  dit
schriftelijk  en  uitdrukkelijk  is  overeengekomen.  De  koper  zal  in  andere  gevallen  eerst  dan
aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de
koper Cosmea Naturelle v.o.f. ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de koper Cosmea
Naturelle v.o.f. alsnog een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichting te
voldoen.

 

Artikel 6: Vervoer en aflevering

6.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf, magazijn of andere
opslagplaats.

6.2.  De koper heeft niet het recht om de in ontvangstname van de verkochte zaken te weigeren of om
deze retour te zenden, tenzij Cosmea Naturelle v.o.f. hiermede schriftelijk akkoord is gegaan.
Indien  de  koper  de  zaken  retour  zendt,  zonder  dat  Cosmea  Naturelle  v.o.f.  zich  daarmee
schriftelijk akkoord heeft verklaard en Cosmea Naturelle v.o.f. deze in ontvangst neemt, geschiedt
dit steeds voor rekening en risico van de koper. De zending wordt door Cosmea Naturelle v.o.f.
voor rekening en risico van de koper opgeslagen en ter beschikking van de koper gehouden,
zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reklame kan worden afgeleid.

6.3.  Indien de koper weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen, slaat Cosmea Naturelle v.o.f.
deze zaken voor rekening en risico van de koper op. Cosmea Naturelle v.o.f. heeft in dat geval
het  recht  de  ontbinding  van  de  overeenkomst  te  bevorderen,  onverminderd  haar  recht  op
volledige schadevergoeding.

 

Artikel 7: Verpakking

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de verpakkingskosten in de prijs inbegrepen. De
emballage  zoals  IBC  containers  en  spanringvaten  worden  in  bruikleen  gegeven  en  blijven
eigendom van Cosmea Naturelle v.o.f.. Deze emballage dient, compleet leeg, binnen uiterlijk 2
maanden na levering geretourneerd te worden aan Cosmea Naturelle v.o.f.. Indien de koper de
emballage niet binnen 2 maanden na levering retourneert, is Cosmea Naturelle v.o.f. gemachtigd
deze emballage in rekening te brengen. Indien koper emballage retourneert welke nog een groot
aantal liters product bevat , is Cosmea Naturelle v.o.f. gemachtigd hiervoor verwijderingsbijdrage
te berekenen.
Het  aannemen  door  de  Posterijen,  Spoorwegen,  bodes  of  andere  vervoerders  zonder
aantekening op de vrachtbrief of reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen,
indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde franco aan Cosmea
Naturelle v.o.f. wordt gezonden.

 

Artikel 8: Reklame of klachten

8.1.  De  koper  kan  op  een  gebrek  in  de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen
bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij
Cosmea Naturelle v.o.f. ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het
ordernummer, heeft geprotesteerd.

8.2.  Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken, althans
binnen  5  werkdagen  nadat  de  koper  het  gebrek  heeft  ontdekt  of  redelijkerwijs  had  moeten
ontdekken.
8.3.  Reclames  en  klachten  wegens  manco  of  afwijking  van  de  vermelde  specificatie  of  uiterlijk
waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs
zijn aangetekend. Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder
het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat
betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz. is Cosmea Naturelle v.o.f. niet
aansprakelijk. In geval de koper meent, dat het door Cosmea Naturelle v.o.f. geleverde niet
overeenstemt met wat Cosmea Naturelle v.o.f. heeft verkocht dient hij Cosmea Naturelle v.o.f.
onmiddellijk  op  de  hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen te
bezichtigen. Door de koper reeds verwerkte of doorverkochte zaken worden geacht door hem te
zijn goedgekeurd en aanvaard. In alle gevallen, waarin niet franco wordt geleverd heeft de koper
het recht de zaken op eigen kosten voor de verlading goed te keuren, mits hij Cosmea Naturelle
v.o.f. tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.

8.4.  De  koper  dient  klachten  over  facturen  binnen  8  dagen  na  ontvangst  schriftelijk  bij  Cosmea
Naturelle v.o.f. in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de
klacht.

8.5.  Indien  de  reclame  gegrond  is,  zal  Cosmea  Naturelle  v.o.f.  te  harer  keuze  hetzij  een  billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de
reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door
koper van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding
van indirecte schade is Cosmea Naturelle v.o.f. niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt
iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1.  Cosmea Naturelle v.o.f. kan op geen enkele wijze door de koper aansprakelijk worden gesteld
voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in
verband staande met door Cosmea Naturelle v.o.f. geleverde of ter beschikking gestelde zaken of
diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is
begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevenden en ondergeschikten. Cosmea
Naturelle v.o.f. is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade
gevolg is van schuld van Cosmea Naturelle v.o.f. en Cosmea Naturelle v.o.f. tegen die schade
verzekerd is en zal nimmer meer bedragen dan de som die haar verzekeringsmaatschappij in dat
geval zal uitkeren.

9.2.  Cosmea Naturelle v.o.f. kan op geen enkele wijze door de koper aansprakelijk worden gesteld
voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in
verband staande met door Cosmea Naturelle v.o.f. geleverde of ter beschikking gestelde, doch
door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat Cosmea
Naturelle v.o.f. de koper zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op
die derde.

9.3.  De koper vrijwaart Cosmea Naturelle v.o.f. voor aanspraken van derden tegenover wie Cosmea
Naturelle v.o.f. zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1.  In geval van overmacht heeft Cosmea Naturelle v.o.f. het recht om te harer keuze en zonder
rechterlijke  tussenkomst  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  op  te  schorten,  danwel  de
overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder
dat Cosmea Naturelle v.o.f.  daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Cosmea
Naturelle v.o.f. is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien Cosmea Naturelle v.o.f.  in
verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke
nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag
van het door Cosmea Naturelle v.o.f. genoten voordeel.

10.2.  Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de koper de nakoming
van  de  overeenkomst  redelijkerwijs  niet  meer  van  Cosmea  Naturelle  v.o.f.    kan  verlangen,
storingen  in  het  bedrijf  c.q.  bij  leveranciers  van  Cosmea  Naturelle  v.o.f.,  wanprestatie  van
leveranciers  van  Cosmea  Naturelle  v.o.f.,  transport-stoornissen,  stakingen  in  en  buiten  de
onderneming  van  Cosmea  Naturelle  v.o.f.,  overheidsmaatregelen,  waaronder  in  ieder  geval
begrepen in en uitvoerverboden.

10.3.  Cosmea  Naturelle  v.o.f.  is  gerechtigd  betaling  te  vorderen  van  de  prestaties,  welke  bij  de
uitvoering  van  de  betreffende  overeenkomst  zijn  verricht,  voordat  van  de  overmacht
veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10.4.  Indien de koper Cosmea Naturelle v.o.f. daartoe schriftelijk aanmaant is Cosmea Naturelle v.o.f.
gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 10.1. uit te spreken.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1.  De koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Cosmea Naturelle
v.o.f. geleverde of nog te leveren zaken. Cosmea Naturelle v.o.f. blijft eigenaar van de geleverde
of nog te leveren zaken, zolang de koper de vorderingen van Cosmea Naturelle v.o.f.  betreffende
de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft verricht.

11.2.  Het is de koper niet toegestaan om zolang hij de in 11.1. omschreven tegenprestatie niet heeft
verricht, op de door  Cosmea Naturelle v.o.f. geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos
pandrecht te vestigen. Indien de koper desondanks de zaken doorlevert is de koper verplicht de
vordering, die hij ter zake heeft verkregen, aan Cosmea Naturelle v.o.f. over te dragen.

11.3.  In geval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet
nakomt is de koper verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling
nodig  is,  aan  Cosmea  Naturelle  v.o.f.  terug  te  geven,  in  welk  geval  de  koper  zal  worden
gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname. Koper is in dat geval
gehouden alle door Cosmea Naturelle v.o.f. geleden schade te vergoeding, waaronder mede
begrepen winstderving en vervoerkosten. Cosmea Naturelle v.o.f. is gemachtigd de gebouwen en
terreinen waar de goederen zich bevinden te betreden, teneinde haar eigendommen te doen
weghalen. Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan de
koper, dient te koper er voor zorg te dragen en maakt de koper zich deswege sterk dat Cosmea
Naturelle v.o.f. te allen tijde die ruimten of terreinen ongehinderd kan betreden.

 

Artikel 12: Betaling

12.1.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen veertien
dagen  na  factuurdatum  op  de  op  de  factuur  of  anderszins  door  Cosmea  Naturelle  v.o.f.
aangegeven wijze. De valutadatum geldt als dag van betaling.

12.2.  De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de orderbevestiging
vermelde betalingscondities.

12.3.  Indien Cosmea Naturelle v.o.f. voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke
aanwijzingen heeft ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de
koper, dan heeft Cosmea Naturelle v.o.f. het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij
op verlangen van Cosmea Naturelle v.o.f.  tot haar genoegen zekerheid is gesteld voor de juiste
betaling  van  de  koopprijs.  Onder  een  aanwijzing  als  hierboven  bedoeld  is  begrepen  een
overschrijding van de betalingstermijn door de koper ter zake van de overeenkomst of ter zake
andere overeenkomsten met Cosmea Naturelle v.o.f..

12.4.  Zolang de verlangde zekerheid niet is gesteld is Cosmea Naturelle v.o.f. gerechtigd de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Indien de
koper  weigert  de  verlangde  zekerheid  te  stellen  is  Cosmea  Naturelle  v.o.f.  gerechtigd  de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

12.5.  De  koper  doet  afstand  van  zijn  recht  om  zich  tegenover  Cosmea  Naturelle  v.o.f.    op
schuldvergelijking te beroepen.

12.6.  Indien de koper jegens Cosmea Naturelle v.o.f. met enige betalingsverplichting in verzuim  is
heeft Cosmea Naturelle v.o.f. het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere
lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied, terwijl Cosmea Naturelle v.o.f.
over de verdere leveringen zekerheidsstelling danwel contante betaling kan eisen.

12.7.  De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn alsmede
indien de koper surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard,
wanneer beslag op zijn zaken en/of registergoederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van
zijn bedrijf.

12.8.  Indien  betaling  niet  binnen  de  gestelde  termijn  heeft  plaatsgevonden  is  de  koper  over  het
openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 2% per
maand. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.

 

Artikel 13: Incassokosten

13.1.  De koper verplicht zich alle door zijn niet of niet tijdige betaling veroorzaakte gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke  kosten  door  het  inschakelen  van  derden  voor  Cosmea  Naturelle  v.o.f.
veroorzaakt ten titel van vermogensschade te vergoeden.

13.2.  Cosmea Naturelle v.o.f. berekent 15 % + btw over het ter incasso uit handen gegeven bedrag
evenwel  met een minimum van € 100,– exclusief btw.

 

Artikel 14: Ontbinding

14.1.  Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe
gerechtigde. De koper zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring
kunnen ontbinden, indien hij Cosmea Naturelle v.o.f. schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan
Cosmea Naturelle v.o.f. een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te
voldoen.

14.2.  De koper kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
ten aanzien waarvan de koper zelf in verzuim is.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1.  Op alle overeenkomsten, die de koper met Cosmea Naturelle v.o.f. aangaat is het Nederlands
recht van toepassing.

15.2.  Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te ‘s-
Hertogenbosch, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de
kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van Cosmea Naturelle v.o.f. om desgewenst het
geschil ter kennisname te brengen van de rechter van de woonplaats van de koper.